Privacy Policy

Versie 2.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 juni 2018

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Signpost Groep gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Signpost Groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Signpost Groep handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. Wie is ?

Signpost Groep bestaat uit vier vennootschappen met gelijke aandeelhouderstructuur en gelijk bestuur. Signpost België BVBA, Academic Software BVBA , Leermiddel BVBA alle 3 een Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid en WEZOOZ NV een Naamloze Vennootschap, allen gevestigd te 9160 Lokeren, met maatschappelijke zetel Klipsenstraat 18A. Signpost België is gekend met ondernemingsnummer 0886.007.502, Academic Software BVBA met ondernemingsnummer 0635.738.394 en Leermiddel BVBA met ondernemingsnummer 0696.844535 en WEZOOZ NV met ondernemingsnummer 0892.653.980.

Signpost Groep omvat naast de website waar u zich nu op bevindt onder andere de websites Signpost.be, DooTab.be, AcademicShop.be en AcademicSoftware.be

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Signpost Groep?

Gebruik van onze diensten

Op de website van Signpost Groep kunt u bekijken welke diensten Signpost Groep aanbiedt en een passend dienst afsluiten.

Afhankelijk van de gekozen diensten verwerken wij volgende gegevens:

 

Uw gegevens:

Voor- en achternaam;

Adresgegevens;

Telefoonnummers;

e-mailadres

vennootschap

Gegevens betreffende de school waaraan u verbonden bent zoals naam en inschrijvingsnummer

Lerarenkaartnummer

BTW-nummer

Betaalgegevens

Alle gegevens met betrekking tot de aangekochte producten

 

Communicatie en chatsessies:

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de chatfunctie op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Signpost Groep of die van een derde partij.

 

Automatisch gegenereerde gegevens:

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op onze website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij de hostname die bij het

IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

 

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

 

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

• Om het gebruik van de website mogelijk te maken;

• Om gebruik van de producten en diensten van Signpost Groep aan u te factureren;

• Om de producten en diensten beschikbaar te stellen

 

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Signpost Groep

• Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Signpost Groep en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;

• Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

• Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

 

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Signpost Groep rust, zoals:

• Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Signpost Groep wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Signpost Groep dat aan u laten weten. Ook kan Signpost Groep u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van Signpost Groep willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Signpost Groep. Daarbij kunt u zich ten allen tijde afmelden voor e-mails die Signpost Groep stuurt door middel van een afmeldlink.

 

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Signpost Groep in verband met de producten en diensten van Signpost Groep, dan worden deze persoonsgegevens uitsluitend met derden gedeeld in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Signpost Groep of om uw product geleverd te krijgen of uw dienst operationeel te krijgen.. Zo kunnen bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens gedeeld worden met een leverancier om de producten naar u toe te sturen en kunnen uw naam, adresgegevens, emailadres en gegevens betreffende uw school gedeeld worden met de leverancier van software zodat deze kan valideren dat u effectief wel recht hebt op deze software. Deze leveranciers hebben aan Signpost Groep bevestigd dat deze gegevens enkel voor strikt noodzakelijke uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en niet zullen gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Deze leveranciers hebben aan Signpost Groep bevestigd de de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te respecteren en de gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Signpost Groep kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Signpost Groep en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres).

Zo kan Signpost Groep derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Signpost Groep.  Wanneer een verwerking namens Signpost Groep door een derde wordt verricht, doet Signpost Groep uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de bescherming van uw rechten zijn gewaarborgd. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Signpost Groep zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Signpost Groep uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter

bescherming van haar eigen rechten.

 

Hyperlinks en softwaredownloads van derden

De website kan hyperlinks en softwaredownloads bevatten waarmee u de omgeving van Signpost Groep verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Signpost Groep heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Signpost Groep worden verwerkt. Signpost Groep

accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

4. Hoelang bewaart Signpost Groep persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 5 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Signpost Groep verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Signpost Groep de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

 

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Signpost Groep of die van een derde partij. Signpost Groep maakt gebruik van servers in de Europese Unie.

 

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Signpost Groep heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Signpost Groep deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met privacy@signpost.be en privacy@academicsoftware.be

 

7. Cookies

Via deze website kan Signpost Groep gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie het cookie statement www.signpost.be/cookiepolicy.

 

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij Signpost Groep over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar privacy@signpost.be en privacy@academicsoftware.be. Signpost Groep zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemde e-mailadressen. U kunt verzoeken dat Signpost Groep uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Signpost Groep zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Signpost Groep uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar privacy@signpost.be en privacy@academicsoftware.be

 

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Signpost Groep niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij klachten@signpost.be en klachten@academicsoftware.be.

 

11. Vragen en feedback

Signpost Groep controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@signpost.be en privacy@academicsoftware.be of een brief sturen.